ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 30 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 30 sách GK Sinh lớp 9

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

a) Sự chia đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

c) Sự phân li đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

d) Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho tế bào con.

⇒ Đáp án b

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 30 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Có 4 tế bào của cùng 1 loài nguyên phân trong thời gian 60 phút, sô tế bào con được tạo ra từ mỗi tế bào theo tỉ lệ 1:2:4:8 , tổng sô tế bào con tạo ra của cả 4 tế bào nói trên là 60 và chứa 2392 NST hoàn toàn mới.

  a) Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào và tên của loài.

  b) Xác định thời gian mỗi chu kì của mỗi tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phạm Khánh Linh

  Nếu sự biểu hiện của màng nhân và thoi phân bào trong quá trình nguyên phân.Biểu hiện đó có vai trò gì trong quá trình nguyên phân của tế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Bài 1: Ở một tế bào của một loài đang nguyên phân, các NST ở dạng kép và đang xếp lộn xộn trong tế bào chất, tổng số NST trong tế bào là 12 NST. Hãy cho biết:

  a, Tế bào đang ở kì nào của nguyên phân.

  b, Bộ NST lưỡng bội của loài.

  Bài 2: Có một tế bào của một loài đang phân bào, người ta quan sát thấy có 15 NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

  a, Tế bào đang ở kì nào của quá trình phân bào?

  b, Hãy xác định bộ NST 2n của loài?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Bài 1: Có 9 tế bào của người tiến hành nguyên phân 3 lần. Hãy xác định:

  a, Số tế bào con được tạo ra.

  b, Số NST có trong tất cả các tế bào con.

  c, Số NST mà môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân.

  Bài 2: Có 3 tế bào của một loài tiến hành nguyên phân liên tiếp 2 lần đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 90 NST. Hãy xác định bộ NST 2n của cơ thể.

  Bài 3: Một tế bào của ruồi giấm tiến hành nguyên phân liên tiếp 7 lần. Hãy xác định:

  a, Số NST mà môi trường cung cấp cho nguyên phân.

  b, Số NST có trong tất cả các tế bào khi đang ở kỳ sau của lần nguyên phân thứ 5.

  c, Số thoi vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  bài 1: 1 hợp tử của 1 loài nguyên phân 1 số lần cho tb con =1/3 số nst đơn trong bộ nst 2n của loài . quá trình nguyên phân của tb đó môi trường đã cung cấp 168 nst đơn mới tương đương.

  a, xác định bộ nst 2n của loài.

  b, Tính số lần phân bào của tb đời con

  c, tính số tâm động có trong tất cả các tb đc tạo ra khi kết thúc. Quá trình nguyên phân

  bài 2; Ở gà bộ nst 2n = 78. quan sát các tb sinh dưỡng đang phân bào người ta đếm được tổng số nst kép trên mặt phẳng xích đạo và số nst đơn đang phân li về các cực của tb là 6630 trong đó số nst đơn nhiều hơn số nst kép là 1140

  a, xác định các tb đang ở kì nào của nuyên phân

  b, số lượng tb ở mỗi lỳ là bao nhiêu

  GIÚP MK VS MK CẦN GẤP LẮM !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Mối quan hệ giữa nguyên phân giảm phân thụ tinh trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền ở các cơ thể sống ?

  giúp mk vs!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Sau một số đợt nguyên phân liên tiếp, một tế bào sinh dục 2n của loài đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 690 NST đơn mới. Các tế bào con tạo thành đều giảm phân bình thường cho các tinh trùng. 1,5625% số tinh trùng đó đã được thụ tinh với trứng cho 1 hợp tử bình thường. a. Xác định số lần phân bào của tế bào trên b. Bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  có 5 tế bào mầm phân bào liên tiếp 3 dợt dược môi trường cung cấp 220 nst mới ,các tế bào con sinh ra đều giảm phân tạo thành tinh trùng .

  a:Xđ 2n?

  b:Xđ số NST môi trường cần cung cấp trong quá trình GP tạo giao tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Ở 1 loài sinh vật có 6 hợp tử nguyên phân với một số lần bằng nhau đã tạo ra số tế bào mới chứa 9600 NST ở trạng thái chưa nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra 9300 NST đơn cho quá trình nguyên phân nói trên.

  a. Xác định số lượng NST của 6 hợp tử khi chúng đang ở kì sau.

  b.Xác định số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử.

  c.Xác định số tế bào xuất hiện trong cả quá trình nguyên phân của cả 6 hợp tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Một tế bào sinh dưỡng ở một mô phân sinh có bộ NST lưỡng bội kí hiệu là Aa ( A và a kí hiệu cho mỗi bộ NST đơn bội n). Sau một thời gian nuôi cấy tế bào sinh dưỡng trên thì môi trường nuôi cấy có tất cả 128 (Aa). Hãy xác định đã có hiện tượng gì xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Có 2 hợp tử của loài lúa nước 2n =24 đã nguyên phân liên tiếp đòi hỏi môi trương phải cung cấp nguyên liệu 2256 NST đơn

  a, Tìm tổng số TB con thu được ?

  b,Tính số đợt nguyên phân cuả mỗi hợp tử. Biết rằng số TB con thu được từ hợp tử 1 nhiều gấp đôi số TB con thu được từ hợp tử 2

  c,Cho biết số crômatit :

  -Trong các TB con sinh ra từ hợp tử 1 khi chúng tiến hành đợt nguyên phân cuối cùng

  -Trong các TB con sinh ra từ hợp tử 2 khi chúng tiến hành đợt nguyên phân cuối cùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Ở lúa nước có 2n=24. Có 2 nhóm tế bào

  Nhóm 1: Có 5 tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân. Tính số nhiễm sắc thể có trong 5 tế bào đó?

  Nhóm 2: Người ta đếm được có 480 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về 2 cực của tế bào. Nhóm tế bào này đang ở kì nào? Tính số tế bào của nhóm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  có 1 tê bào sinh dưỡng của thỏ cùng nguyên phân 3 lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con có chứa tổng số 2112 NST . Hãy xác định số tế bào sinh dưỡng ban đầu và số tế bào con đã được tạo ra sau quá trình0nguy3n phân .

  Biết thỏ có bộ NST lương bội 2n = 44 .

  Giup mk vs mai nạp rồi ak bucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  ở ruồi zấm 2n=8 một tế bào rùi zấm đag ở kì sau của nguyên fân só NST trong tế bào đó = bao nhiu trong các trường hợp sau

  a) 4 b) 8 c)16 d)32

  zải thích zùm nha CẢM ƠN NHÌU

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1