YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 25 sách BT Sinh lớp 9

Cà độc dược có bộ NST 2n = 24.

Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

1. Kì giữa thì có bao nhiêu crômatit và tâm động?

2. Kì sau thì có bao nhiêu NST?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 • Áp dụng công thức: \({2^k}.x\)
 • Số tế bào tạo ra sau 3 lần nguyên phân liên tiếp từ 1 tế bào lá lưỡng bội của cà độc dược là \({2^3} = 8\) ( tế bào)

1. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa:

 • Số cromatit là: 8 x 24 x 2 = 384 Cromatit 
 • Số tâm động là: 8 x 24 = 192

2. Nếu các tế bào được tạo ra đang kì sau thì số NST đơn là 384 NST 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 25 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Choco Choco

  Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.

  1.Xác định bộ NST 2n của loài

  2.Tính số chromatit và số NST cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kì giữa nguyên phân, kì giữa giảm phân I, kì giữa giảm phân II, kì cuối giảm phân II là bao nhiêu?

  3.Sau khi giảm phân các giao tử được tạo thành đều tham gia thụ tinh. Tổng số NST trong các hợp tử tạo thành là 128. Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử ?

  4.Nếu không có hiện tượng trao đổi chéo giữa các NSt, không có đột biến thì số loại giao tử nhiều nhất của loài là bao nhiêu? Điều kiện?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp NST đều xảy ra trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra tối đa 225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số đợt nguyên phân cần môi trường cung cấp 11220 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%, của tinh trung là 3,125 %. . Hãy xác định

  a) Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ cái sơ khai?

  b) Số hợp tử được hình thành?

  c) Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Gà có 2n =78 có một tế bào mầm của gà trống NP= 6 lần các tế bào sau NP đều trở thành TBBI và tiến hành NP các tính trạng tham gia thụ tinh với hiệu suất là 12,5%

  a,tính số hợp tử tạo ra và tổng số nhiễm sắc thể có trong hợp tử

  b, nếu hiệu suấtTT của trứng là 50% thì cần bao nhiêu TBBI để tạo ra các hợp tử nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  câu 1 :nêu đặc điểm của nguyên phân . ý nghĩa của nguyên phân

  câu2:giải thích ý nghĩa của nguyên phân đối với di truyền và đối với sinh trưởng , phát triển của cơ thể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Ở người bộ NST lưỡng bộ 2n=46. Có 150TB mầm NP liên tiếp 5 đợt tạo thành các tinh nguyên bảo. Các tinh nguyên bào này phát triễn thành tinh bào bậc 1. Các tinh bào bật 1 GP. Hỏi: a) Có bao nhiêu tinh nguyên bào được tạo thành sau 5 đợt NP liên tiếp. b) Sau quá trình GP sẽ có bn tinh trùng đc tạo ra? Tổng số NST ở các tinh trùng là bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  1 tế bài sinh dưỡng của lúa nguyên phân 6 lần liên tiếp nhưng khi kết thúc lần phân bào 3 trong số tế bào con do tác nhân đột biết 1 tế vào bị rối loạn phân bào xảy ra trên tất cả các cặp NST a, Tìm số lượng tế vào con hình thành b, trong các lần phân bào môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo ra bao nhiêu NST đơn mới?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Có 3 tế bào mầm dinh dục của một loài đều NP liên tiếp 7 đợt và su dung các MT nội bào nguyên liệu tương đương với 15240 NST ta có TB con sau NP đều trở thành số NBBI và GP bình thường tất cả các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh với HS 25% xác định

  a, bộ NST 2n

  b, số tế bài trứng tạo ra sau NP

  c, số hợp tử được tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Một cơ thể của 1 loài sinh vật khi quan sát 1 tế bào đang nguyên phân người ta đếm được ở kì giữa có 44 NST kép. Khi quan sát 2 nhóm tế bào ở vùng chín của cơ quan sinh sản thì nhận thấy chúng đang phân bào ở những giai đoạn khác nhau và người ta đếm được tổng số NST đơn và kép trong các tế bào của cả 2 nhóm là 484. Trong đó số NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào là 132, số NST đơn còn lại đang phân li về 2 cực của tế bào.
  a) Xác định 2n.
  ) Tính số đợt nguyên phân của tế bào trên. Biết môi trường nội bào cung cấp 308 NST đơn cho quá trình nguyên phân?
  c) Hãy xác định mỗi nhóm tế bào đang ở giai đoạn nào của quá trình phân bào? Số tế bào mỗi nhóm là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Giúp mình với

  Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n=8

  a, Nếu khi giảm phân bình thường không có trao đổi đoạn NST thì tạo được mấy loại giao tử?

  b, Nếu khi giảm phân có hiện tượng trao đổi đoạn NST xảy ra tại một điểm trên một cặp NST tương đồng thì có bao nhiêu loại giao tử được sinh ra?

  c, Nếu có 100 tế bào sinh tinh trùng của ruồi giấm đực thì tạo được mấy tinh trùng? Giải thích?

  d, Nếu có 100 tế bào sịnh trứng của ruồi giấm cái thì tạo được mấy trứng? Giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Bài 1: Hay xác định số loại giao tử và kiểu gen giao tử của các cơ thể sau:

  a, Cơ thể có kiểu gen AabbDDEe

  b, Cơ thể có kiểu gen AaBBddEe

  Bài 2: Cơ thể có kiểu gen AaBbDDEeGg giảm phân sẽ cho bao nhiêu loại giao tử?

  Loại giao tử mang gen ABDEG chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Bài 3: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen qui định một tính trạng và trội hoàn toàn. Ở phép lai AaBb * aabb. Hãy cho biết

  a, Đời con có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?

  b, Đời con có bao nhiêu loại kiểu gen

  c, Đời con có bao nhiêu loại kiểu hình

  d, Ở đời con, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội ( A-B-) chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  Giups e với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Ở gà, bộ NST 2n=78. Quan sát các tế bào sinh dưỡng đang phân bào người ta đếm được tổng số NST kép trên mặt phẳng xích đạo và số NST đơn đang phân li về cực tế bào 6630. Trong đó số NST đơn nhiều hơn số NST kép là 1170.

  a. Xác định tế bào đang nguyên phân ở thời kỳ nào?

  b. Số lượng tế bào mỗi kỳ là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  4 TB A, B, C, D đều NP với tổng số lần là 22. Tốc độ NP của TB A gấp 3 lần TB B và chỉ bằng 1/2 so vs TB C. XĐ:

  a. Số lần NP của mỗi TB.

  b. Có bao nhiêu TB con sinh ra tại TB D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  bộ NST lưỡng bội của loài ngô có 2n =20. Một hợp tử của loài trải qua 1 số lần NP. Tại 1 lần NP người ta đếm đc trong các tế bào con có 320 NST đơn đang phân li về 2 cực TB.

  a. Các TB đag ở kì nào của NP

  b. Số TB đang thực hiện NP

  c. Cuối quá trình sẽ tạo bao nhiêu tế bào con

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 8

  a; xác định số lượng tế bào và số lượng nhiễm sắc thể khi có 5 tế bào trên thực hiện nguyên phân 3 lần liên tiếp

  b; tính số lượng tế bào con được tạo ra khi các tế bào trên kết thúc giảm phân II

  c; cho rằng các tế bào con được tạo ra ở trên hình thành các tinh trùng và đều tham gia vào quá trình thụ tinh . trong đó số tinh trùng trực tiếp trực tiếp thụ tinh chiếm 10% số tinh trùng được tạo thành nói trên .Xác định số hợp tử được tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Một TB lưỡng bội của TB A nguyên phân đc 4 TB mới. Một TB lưỡng bội của TB B nguyên phân đc 16 TB mới. Trong quá trình đó cả 2 TB được môi trương cung cấp 264 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Biết rằng số lượng bộ NST trong TB lưỡng bội của loại B nhiều hơn loại A là 8 NST đơn.

  a. Xác định bộ NST lưỡng bội của mỗi loài.

  b. Nếu 2 TB lưỡng bội của loài này nguyên phân liên tiếp tạo ra số TB mới ở thế hệ cuối cùng chứa 192 NST đơn thì mỗi TB nguyên phân mấy lần. Môi trường cung cấp nguyên liêu bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  có 10 hợp tử của cùng một loại NP một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nội bào nguyên liệu tương đương với 2480 NST đơn tế bào con được tạo thành số NST mới hoàn toàn được tạo ra từ nguyên liệu môi trường là 2400

  a, Xác định bộ NST của loài

  b, Tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử nói trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  giúp mình với

  Hợp tử của một loài nguyên phân 3 đợt liên tiếp, môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 182 NST.

  a. xác định 2n là bao nhiêu

  b. một tế bào sinh dưỡng khác cũng của loài trên nguyên phân 1 lần . Xác định số NST cũng trạng thái và số cromatit trong tế bào ở : kì đầu, kì giữa , kì sau , kì cuối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  giúp mình vơi mình đang cần gấp lắm

  Có 5 tế bào của vịt nhà nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường 2800 NST. Các tế bào con tạo ra có chứa tất cả 3200 NST . Xác định : a. Số NST lưỡng bội của vịt nhà

  b. Số lần nguyên phân của mỗi tế bào

  c. Số tâm động trong các tế bào con được tạo ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  2 gen A và B nằm trong 1 tế bào. Khi tế bào trải qua nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra số tế bào con có tổng số nu thuộc 2 gen đó là 28800, quá trình này đòi hỏi môi trường cung cấp cho cả 2 gen là 25200 nu tự do. Tạo ra các gen con của gen A, quá trình đã phá vỡ 20475 liên kết hidro. Gen B đã hình thành tất cả 23520 liên kết hidro. Khi gen A nhân đôi 1 lần, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số nu bằng 2/3 số nu cung cấp để gen B nhân đôi 2 lần. Xác định:

  a. Số lần nhân đôi của mỗi gen A và B

  b. Chiều dài gen A và gen B

  c. Số nu mỗi loại và môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của mỗi gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON