ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 28 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 tr 28 sách BT Sinh lớp 9

Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24. Một tế bào cùa cá thể B nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường nội bào nguvẽn liêu tạo ra với 175 NST đơn. Số lượng NST trong mỗi tế bào là bao nhiêu

A. 24.                                                       B. 23.

C. 25.                                                       D. 22.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 
 • Nguyên liệu cung cấp tương đương: \(2n.\left( {{2^k} - 1} \right).x\)
 • Trong đó: k là số đợt nguyên phân liên tiếp của một tế bào, 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, x là số tế bào mẹ ban đầu.

Từ công thức ta có: k = 3 từ đó suy ra 2n=25 

Vậy số lượng NST trong mỗi tế bào là 25

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 28 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Long lanh

  một hợp tử nguyên phân liên tiếp một số đạt với tốc độ như nhau, ở mỗi lần nguyên phân nhận thấy giai đoạn chuẩn bị kéo dài 3', mỗi kì còn lại bẳng nhau là 1,5' sự theo dõi quá trình nguyên phân của hợp tủ đó từ đầu giai đoạn chuẩn bị của lần đầu tiên. mô tả trạng thái của NST ở phút thứ 22, 23, 25,27

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Gia Bảo

  Giúp mk vs nha !!!

  1. Nêu cấu trúc đặc trưng cơ bản của NST ở kì giữa của nguyên

  2. Trình bày cơ chế hình thành thể tứ bội, tam bội

  3. Nêu cấu tạo hóa học của phân tử mARN

  4 . So sánh hiện tượng dị bội và đa bội thể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  có 4 tế bào sinh dưỡng cùng nguyên phân 1 số lần bằng nhau và tạo ra tổng số 256 Tế bào con Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  1.ý nghĩa của nguyên phân ,giảm phân và thụ tinh

  2.ý nghĩa quá trình nhân đôi của ADN

  3.mối quan hệ giữa gen và tính trạng

  4.so sánh cấu toaoj và chức năng của ADN và prôtein

  5.so sánh cấu tạo và chức năng của ADN và ARN

  6.ADN và ARN khác nhau điểm nào

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bánh Mì

  Hai hợp tử cùng 1 loài nguyên phân tạo ra tất cả 12 tế bào con. Biết hợp tử 1 nguyên phân nhiều hơn hợp tử 2. Xác định số NST môi trường cung cấp cho mỗi hợp tử nguyên phân, cho biết bộ NST lưỡng bội của loài trên là 2n = 16 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  a. Cơ chế nào đảm bảo bọ NST ở tế bào giảm đi một nửa qua giảm phân?

  b. Nếu có a1;a2; ....; An tế bào cùng nguyên phân liên tiếp tương ứng với số lần là: K1, k2.....kn thì tổng số tế bào con xuất hiện qua quá trình nguyên phân là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  một tế bào của ruồi giấm NP liên tiếp 5 lần,Hãy xãc định:

  a) Số NST mà môi trường cung cấp cho NP

  b)Số NST có trong tất cả các Tb khi đang ở kì giữa của lần NP thứ 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Có 3 tế bào A,B,C tiến hành nguyên phân ,trong đó tế bào A nguyên phân 2 lần tế bào B NP 5 lần,tế bào C NP một số lần .Tổng số tế bào con dược tạo ra từ quá trình NP của 3 Tb là là bình phương của 1 số nguyên dương.,Xđ số lần NP của tb C?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Giải bài tập :

  1/ Ở lúa gen A quy định tính trạng thân cao, a thân thấp , B chín sớm, b chín muộn. Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn, các tính trạng di truyền độc lập, để đời con cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 thì bố và mẹ phải có kiểu gen ntn?

  2/ Có 2 tế bào mẹ tham gia nguyên phân 4 lần, số tế bào con tạo ra là?

  3/ Khi xảy ra dạng đột biến mất 1 cặp Nu, số liên kết hidro của gen thay đổi ntn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  một hợp tử của cùng 1 loài nguyên phân 1 số lần cho tế bào con bằng 1/3 số NST đơn trong bộ NST 2n của loài.Quá trình nguyên phân của Tb đó môi trường cung cáp 168 NST đơn mới tương đương

  a,X/Đ bộ NST 2n của loài

  b,Tính số lần phân bào của tế bào đã cho ?

  c,Tính số lần tâm động có trong tất cả các tế bào con đc khi kết thúc quá trình nguyen phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Một tế bào sinh dưỡng của ngô ( 2n = 20 NST ) nguyên phân liên tiếp 6 đợt đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên các NST tương đương vs bao nhiêu NST đơn và tạo đc tổng số bao nhiêu tế bào con

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Một tế bào sinh dục đực có bộ NST 2n=8.Sau khi nguyên phân một số lần .Tất cả các tế bào sinh con đều tham gia vào quá trình phát sinh giao tử để tạo thành tinh trùng .Sau quá trình đó,người ta đếm thấy có 64 NST đơn trong tinh trùng.

  a) Tính số tinh trùng được tạo ra

  b) Tính số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực ban đầu.

  Mình đang cần gấp. Giúp mình với!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Có 10 tế bào của 1 cơ thể ruồi giấm đực tiến hành nguyên phân liên tiếp 5 lần. Tất cả các tế bào con tiếp tục giảm phân để tạo giao tử. Xác định:

  a) Số NST mà môi trường cung cấp cho nguyên phân và giảm phân?

  b) Số lượng giao tử tạo ra?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  mọi người giúp mình mấy bài này với mình đang cần gấp lắm

  Bài 1

  Ở người , bộ NST 2n = 46, 1 tinh bào bậc 1 bước vào quá trình giảm phân , ở lần phân bào 1, hãy xác định số NST kép ở kì đầu là bao nhiêu ? Số NST kép ở kì giữa là bao nhiêu.

  Khi kết thúc phân bào 1 , mỗi tế bào con mang bao nhiêu NST kép.

  Chuyển sang lần phân bào 2:

  + Số NST kép và số tâm động ở kì giữa của mỗi tế bào con là bao nhiêu ?

  + Số NST đơn và tâm động ở kì sau của mỗi tế bào con là bao nhiêu ?

  + Số NST đơn ở mỗi tế bào con khi kết thúc lần phân bào 2 là bao nhiêu ?

  Bài 2

  Ở lợn , có bộ NST lưỡng bội 2n = 38 . 1 tế bào sinh dục của lợn khi ở kì giữa phân bào 1 có bao nhiêu NST thuộc trạng thái nào ?

  Bài 3

  Ở trâu , có bộ NST lưỡng bội 2n = 50 . 1 nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào. Tính số lượng tế bào của nhóm ?

  Bài 4

  Ở trâu, có bộ NST lưỡng bội 2n = 50 . 1 nhóm tế bào đang giảm phân có 400 NST kép đang tiếp cận với thoi phân bào, số lượng tế bào của mỗi nhóm là bao nhiêu?

  Bài 5

  Có 4 hợp tử cùng loài nguyên phân với số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 32 tế bào con.

  a. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử.

  b. Trong các tế bào con được tạo ra thấy có tất cả 256 tâm động. Hãy cho biết tên của loài.

  c. Xác định của NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân.

  Bài 6

  Có 2 hợp tử cùng loài nguyên phân với lần không bằng nhau và đã tạo ra 36 tế bào con.

  a. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

  b. Các tế bào con được tạo ra có chứa 288 tâm động . Hãy cho biết tên của loài.

  Bài 7

  Có 4 tế bào sinh dưỡng đều nguyên phân 3 lần , đã nhận của môi trường nguyên phân tương đương 1680 NST . Các tế bào con có chứa 1920 NST . Xác định số NST 2n và số tế bào con được tạo ra của mỗi tế bào mẹ ?

  Mình cảm ơn nhiều !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1