YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.7 trang 13 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.7 trang 13 SBT Hóa học 8

Thực nghiệm cho biết nguyên tố natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố lưu huỳnh.

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.7

 Gọi công thức của hợp chất là NaxSy.

Theo đề bài, ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{{23x}}{{32y}} = \frac{{59\% }}{{(100\%  - 59\% )}}\\
 \Leftrightarrow \frac{{23x}}{{32y}} = \frac{{59}}{{41}}\\
 \Leftrightarrow \frac{x}{y} = \frac{{59.32}}{{41.23}} = \frac{2}{1}\\
 \to x = 2,y = 1
\end{array}\)

Vậy công thức của hợp chất là: Na2S.

Phân tử khối: 2 . 23 + 32 = 78đvC.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.7 trang 13 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON