YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.5 trang 13 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.5 trang 13 SBT Hóa học 8

Tính khối lượng bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5BaSO4. Đáp số là?

A. 1160đvC   

B. 1165đvC

C.1175đvC   

D. 1180đvC

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.5

Chọn: B.

PTK của phân tử BaSO4 là: 137 + 32 + 16.4 = 233 đvC

⇒ Khối lượng bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat (5BaSO4) là: 5.233 = 1165 đvC

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.5 trang 13 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON