YOMEDIA

Bài tập 9.8 trang 13 SBT Hóa học 8

Bài tập 9.8 trang 13 SBT Hóa học 8

Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố nito và oxi. Người ta xác định được rằng, tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong A bằng:

\(\frac{{{m_N}}}{{{m_O}}} = \frac{7}{{12}}\) . Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.8

Công thức của hợp chất A là NxOy.

Theo đề bài ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{{14x}}{{16y}} = \frac{7}{{12}}\\
 \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{{7.16}}{{12.14}} = \frac{2}{3}\\
 \to x = 2,y = 3
\end{array}\)

Công thức hóa học của A là N2O3.

Phân tử khối của A là: 14.2 + 16.3 = 76đvC.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.8 trang 13 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA