YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 212 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 212 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định & Phương pháp

Đề yêu cầu trình bày phương pháp hóa học nhận biết: anđehit axetic (CH3CHO), axit axetic (CH3COOH), glixerol (C3H5(OH)3), ancol etylic (C2H5OH)

  • Có chứa đúng một dung dịch Axit nên ta nhận biết bằng quỳ.
  • Đề cho 2 ancol, một ancol đơn chức, một ancol đa chức có nhiều nhóm OH kề nhau ⇒ Dùng dung dịch Cu(OH)2
  • Có anđehit có thể dùng dung dịch Cu(OH)2 có đun nóng.

Lời giải:

Bước 1: Dùng quỳ tím → Dung dịch làm quỳ hóa đỏ là axit axetic (CH3COOH)

Bước 2: Dùng Cu(OH)2 nhận được glixerol bằng hiện tượng tạo phức đồng màu xanh. Và nhận được anđehit axetic khi đun nóng với Cu(OH)2

Bước 3: Còn lại là ancol etylic

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 212 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 212 SGK Hóa học 11

Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 212 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 212 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 46.1 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.2 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.3 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.4 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.5 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.6 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.7 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.8 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.9 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.10 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.11 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.12 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.13 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.14 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.15 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.16 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.17 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 146 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 11 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 12 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 259 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON