YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 212 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 212 sách GK Hóa lớp 11

Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH 0,2M

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A và tính thể tích dung tích NaOH đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Đề cho 2 ẩn là axit axetic và anđehit axetic trong đó Axit axetic không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch ammoniac. Như vậy lượng Ag sinh ra là do Anđehit axetic tạo thành.

Có số mol của Ag → Số mol của anđehit axetic.

Mà tổng khối lượng hỗn hợp là 10 gam → %khối lượng từng chất trong hỗn hợp.

Lời giải:

CH3CHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag\(\downarrow\)

0,1 (mol)                                                                     \(\leftarrow\)    0,2 (mol)

\({m_{C{H_3}CHO}} = 0,1.44 = 4,4(gam)\)

\({m_{C{H_3}COOH}} = 10 - 4,4 = 5,6(gam)\)

\(\begin{array}{l} \% {m_{HCHO}} = \frac{{4,4}}{{10}}.100 = 44,0\% \\ \% {m_{C{H_3}COOH}} = 100\% - 44,0\% = 56,0\% \end{array}\)

Phần trăm về khối lượng của CH3CHO là 44,0%, của CH3COOH là 56,0%.

Dung dịch NaOH là dùng để trung hòa lượng Axit axetic với tỉ lệ 1:1

\(C{H_3}{\rm{COOH + NaOH}} \to C{H_3}{\rm{COO}}Na + {H_2}O\)

   \(\frac{5,6}{60}\)(mol)   →     \(\frac{5,6}{60}\)(mol)

Thể tích dung dịch NaOH là:

\({C_M} = \frac{n}{V} \Rightarrow V = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{{{5,6} \mathord{\left/ {\vphantom {{5,6} {60}}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} {60}}}}{2} = 0,46(lit)\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 212 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 212 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 46.1 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.2 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.3 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.4 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.5 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.6 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.7 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.8 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.9 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.10 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.11 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.12 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.13 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.14 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.15 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.16 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.17 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 146 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 11 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 12 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 259 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON