YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.8 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.8 trang 75 SBT Hóa học 11

Viết phương trình hóa học thực hiện các biến đổi dưới đây. Các chất hữu cơ được viết dưới dạng công thức cấu tạo và ghi tên.

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.8

CH3−CH2−CH3 → CH3−CH=CH2   (đk: 500oC, xt)

A: propan

CH3−CH=CH+ HBr → CH3 - CHBr - CH3 

B: propen

CH3 - CHBr - CH3  + NaOH →  CH- CHOH - CH3 + NaBr

C: 2-brompropan

CH- CHOH - CH3 + CuO (to) → CH- CO - CH3 + Cu + H2O

E: propan-2-ol

CH3−CH=CH2 + HBr → CH3−CH2−CH2−Br

CH3−CH2−CH2−Br + NaOH → CH3−CH2−CH2−OH + NaBr

D: 1-brompropan

CH3−CH2−CH2−OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.8 trang 75 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 46.6 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.7 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.9 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.10 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.11 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.12 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.13 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.14 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.15 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.16 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.17 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 146 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 11 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 12 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 259 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF