AMBIENT

Bài tập 9 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11

Bài tập 9 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11

Tổng hợp isoamyl axetat (để làm “dầu chuối”) gồm 3 giai đoạn như sau:

A. Cho 60 ml axetic “băng” (axit 100% , D = 1,05 g/cm3), 108,6 ml 3 – metylbutan – 1 -ol (ancol isoamylic, D = 0,81g/cm3, nhiệt độ sôi xem bảng 8,3) và 1 ml H2SO4 vào bình cầu có lắp máy khuấy, ống sinh hàn (xem hình vẽ đầu chương) rồi đun sôi trong 8 giờ.

B. Sau khi để nguội, lắc hỗn hợp thu được với nước, chiết bỏ lớp nước, rồi lắc với dung dịch Na2CO3, chiết bỏ lớp dung dịch nước, lắc hỗn hợp được với nước, chiết bỏ lớp nước.

C. Chưng cất ở sản phẩm ở 142 – 143oC thu được 60 ml isoamyl axetat. Isoamyl axeta là chất lỏng D = 0,87 g/cm3, sôi ơ 142,5oC, có mùi thơm như mùi chuối chín (mùi dầu chuối).

a) Dùng hình vẽ để mô tả 3 giai đoạn A, B, C (xem hình 4.1; 4.2)

b) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra ở giai đoạn A, B.

c) Tính hiệu suất của phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

a) 

Cho axit axetic, ancol isoamylic, sunfuric vào đầu bình cầu đun trên bếp cách cát trong 4 giờ. Sản phẩm thu được ở bình tam giác.

Để nguội, rửa sạch phẩm nước, chiết bỏ H2SO4 và CH3COOH dư. Tiếp tục lắc hỗn hợp với Na2COchiết và chưng cất sản phẩm ở 142 - 143oC thu được isoamyl axetat.

b) CH3COOH + (CH3)2CH(CH2)OH ⇔ CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 + H2O

2CH3COOH + Na2CO→ 2CH3COONa + CO2 + H2O

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO+ CO2 + H2O

c) Khối lượng axit ban đầu: m = 60.1,05 = 63(g) ⇒ naxit = 1,05 mol

Khối lượng ancol isoamylic ban đầu:

m = 108,6.0,81 = 88(g) ⇒ nancol = 1 mol

Khối lượng este thu được m = 60.0,87 = 52(g) ⇒ neste = 0,4 mol

Ancol là chất thiếu, dựa vào ancol để tính hiệu suất.

CH3COOH + (CH3)2CH(CH2)2OH ⇔ CH3COO(CH2)2CH(CH3)2  + H2O

Hiệu suất phản ứng: H% = (0,4.100) :1 = 40%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
?>