ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Hãy nêu những phản ứng ở nhóm axit cacboxylic, cho ví dụ minh họa.

b) Hãy nêu các phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho ví dụ minh họa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Những phản ứng nhóm chức axit cacbonyl.

Xét CH3COOH

Với thuốc thử màu: làm quỳ tím hóa đỏ.

- Tác dụng với một số kim loại giải phóng H2.

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

- Tác dụng với bazơ, oxit bazơ.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

2CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

- Tác dụng với muối của axit yếu hơn

2CH3COOH + CaCO3 →  (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

- Tác dụng với ancol (phản ứng este hóa)

CH3COOH   + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H + H2O

b) Những phản ứng ở gốc aixt.

- Phản ứng thế ở gốc hiđrocacbon (phản ứng H ở cacbon α)

CH3COOH  + Cl2 → CH2ClCOOH + HCl 

- Phản ứng cộng vào gốc không no.

CH2=CH-COOH + Br2 →  CH2Br-CHBr-COOH

CH2=CH-COOH + H2 → CH3CH2COOH

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Co Nan

  . Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,15 gam kết tủa.

  Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của hợp chất X>

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Hỗn hợp E gồm 3 chất hữu cơ đa chức, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa các loại nhóm chức -OH, -CHO, -COOH. Chia 50,76 gam hỗn hợp E thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 17,28 gam Ag. Phần 2 tác dụng với NaHCO3 dư, thấy thoát ra 2,688 lít CO2. Phần 3 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 11,2 lít CO2 và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của hợp chất hữu cơ có khối lượng lớn hơn trong hỗn hợp E ????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH 0,2M

  a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

  b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A và tính thể tích dung tích NaOH đã dùng.

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Cho 1 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và 1gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO3. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích khí CO2 thu được (đo ở dùng điều kiện) thoát ra.

  A. Từ hai ống nghiệm là bằng nhau.

  B. Từ ống nghiệm thứ nhất  nhiều hơn ống nghiệm thứ hai

  C. Từ ống nghiệm thứ hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất.

  D. Từ mỗi ống nghiệm đều lớn hơn 2,24 lít (đktc).

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO3  trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên và còn một phần không tan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HNO3 đặc thấy có khí màu nâu bay lên. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để giải thích quá trình thí nghiệm trên.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Trộn đều 11.5 g hỗn hợp X gồm axit CH3COOH và 1 ancol B CnH2n+1OH(số mol hai chất bằng nhau)rồi chia thành 2 phần

  Phần 1 cho tác dụng với 5,1 g kim loại Na(có dư) sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn thu được  nhiều hơn hỗn hợp axit và ancol(phần 1) là 5,0g

  Phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào Ca(OH)2 thu được 12,5 g kết tủa và dung dịch D.Nung kĩ dung dịch D lại thu thêm 5,0 g kết tủa

  Viết các phương trình hóa học xảy ra

  Xác định công thức cấu tạo của ancol B.biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON