YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.12 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.12 trang 75 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa ba hợp chất hữu cơ X, Y và Z. Hai chất X và Y kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng ( MY < M). Chất Z là đồng phân của chất Y.

Nếu làm bay hơi 3,2 g M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,68g khí nitơ ở cùng điều kiện.

Để đốt cháy hoàn toàn 16g M cần dùng vừa hết 23,52 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O với số mol bằng nhau.

Nếu cho 48g M tác dụng với Na (lấy dư), thu được 1,68 lít H2 (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.12

Số mol 3 chất trong 3,20 g hỗn hợp M là 1,68 : 28 = 0,06 mol

Số mol 3 chất trong 16 g M là \(\frac{{0,06.16}}{{3,2}}\) = 0,3 mol

Khi đốt hỗn hợp M ta chỉ thu được CO2 và H2O.

Vậy, các chất trong hỗn hợp đó chỉ có thể chứa C, H và O.

Đặt công thức chất X là CxHyOz thì chất Y là Cx+1Hy+2Oz. Chất Z là đồng phân của Y nên công thức phân tử giống chất Y.

Giả sử trong 16 g hỗn hợp M có a mol chất X và b mol hai chất Y và Z 

Ta có hệ phương trình:

a + b = 0,3  (1) và (12x + y + 16z)a + (12x + y + 16z + 14)b = 16   (2)

Khi đốt 16 g M thì tổng khối lượng CO2 và H2O thu được bằng tổng khối lượng của M và O2 và bằng:

16 + \(\frac{{23,52.32}}{{22,4}}\) = 49,6 (g)

Mặt khác, số mol CO2 = số mol H2O = n

44n + 18n = 49,6 ⇒ n = 0,8

CxHyOz + (x + y/4 -z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

 a mol                                xa mol      ya/2 mol

Cx+1Hy+2Oz + (x + y/4 - z/2 +1,5) O2 → (x+1) CO2 + (y/2 +1)H2O

 b mol                                                   (x+1)b mol      (y/2+1)b mol

Số mol CO2 là: xa + (x + 1)b = 0,8 (mol) (3)

Số mol H2O là: \(\frac{{ya+(y+2)b}}{{2}}\) = 0,8 mol 

do đó: ya + (y + 2)b = 1,6 (4)

Giải hệ phương trình :

Biến đổi (3) ta có x(a + b) + b = 0,8

Vì a + b = 0,3 nên b = 0,8 - 0,3x

Vì 0 < b < 0,3 nên 0 < 0,8 - 0,3x < 0,3 ⇒ 1,66 < x < 2,66

x nguyên ⇒ x = 2 ⇒ b = 0,8 - 0,3.2 = 0,2

⇒ a = 0,3 - 0,2 = 0,1

Thay giá trị của a và b vào (4), tìm được y = 4.

Thay giá trị của a, b, x và y vào (2), tìm được z = 1.

Vậy chất X có CTPT là C2H4O, hai chất Y và z có cùng CTPT là C3H6O.

Chất X chỉ có thể có CTCT là CH3-CHO (etanal) vì chất CH2 = CH - OH không bền và chuyển ngay thành etanal.

Chất Y là đồng đẳng của X nên

CTCT là CH3-CH2-CHO (propanal).

Hỗn hợp M có phản ứng với Na. Vậy, chất Z phải là ancol CH2 = CH - CH2 - OH (propenol):

2CH2 = CH - CH2 - OH + 2Na → 2CH2 = CH - CH2 - ONa + H2

Số mol Z trong 48 g M là: 2. số mol H2 = 0,15 (mol).

Số mol z trong 16 g M là: \(\frac{{0,15.16}}{{48}}\) = 0,05 mol 

Số mol Y trong 16 g M là: 0,2 - 0,05 = 0,15 (mol).

Thành phần khối lượng của hỗn hợp M:

Chất X chiếm: \(\frac{{0,1.44}}{{16}}.100\%  = 27,5\% \) 

Chất Y chiếm: \(\frac{{0,15.58}}{{16}}.100\%  = 54,4\% \) 

Chất Z chiếm: \(\frac{{0,05.58}}{{16}}.100\%  = 18,1\% \) 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.12 trang 75 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF