YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.16 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.16 trang 76 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B, cả hai đều mạch hở. Tổng số mol 2 chất trong hỗn hợp M là 0,5 mol. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M cần dùng vừa hết 30,24 lít O2. Sản phẩm cháy gồm có 23,4 g H2O và 26,88 lít CO2. Các thể tích đo ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên gọi và phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M, biết rằng chất B hơn chất A một nguyên tử cacbon.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.16

Khi đốt 0,5 mol hỗn hơp M, số mol CO2 thu được là 26,88 : 22,4 = 1,2 mol

Nếu đốt 1 mol hỗn hợp M, số mol CO2 thu được sẽ là 2,4 (mol).

Như vậy chất A và chất B có chứa trung bình 2,40 nguyên tử cacbon , chất A lại kém chất B 1 nguyên tử cacbon. Vậy, A có 2 và B có 3 nguyên tử cacbon.

A là ancol no có 2 cacbon: C2H6-x(OH)x hay C2H6Ox

B là axit đơn chức có 3 cacbon: C3HyO2.

Đặt số mol A là a, số mol B là b:

a + b = 0,5 (1)

Dựa vào phương trình phản ứng:

Số mol O2 là: (3,5 - 0,5x)a + (2 + 0,25y)b = 1,35 (mol) (2)

Số mol CO2 là: 2a + 3b = 1,2 (mol) (3)

Số mol CO2 là:

3a +yb/2 = 23,4 : 18 = 1,3 mol  (4)

Giải hệ phương trình đại số tìm được: a = 0,3; b = 0,2; x = 2; y = 4.

Chất A: C2H6O2 hay Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 etanđiol (hay etylenglicol)

Chiếm \(\frac{{0,3.62}}{{0,3.62+0,2.72}}.100\%  = 56,4\% \) khối lượng M.

Chất B: C3H4O2 hay CH2 = CH - COOH, axit propenoic chiếm 43,64% khối lượng M.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.16 trang 76 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF