YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 213 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 213 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

\(\begin{matrix} CH_{2}=CH-CH_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ (1) \ } CH_{3}-CH(OH)-CH_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ (2) \ } \ \\ \ \\ \downarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{3}-C-CH_{3} \\ ^\parallel \\ O \end{matrix}\)

\(CH_{2}=CH-CH_{2}-Cl \xrightarrow[ \ ]{ \ (4) \ } CH_{2}=CH-CH_{2}-OH\) \(\xrightarrow[ \ ]{ \ (5) \ } CH_{2}=CH-CHO\)

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

+ Các điều kiện phản ứng

(1) Cộng H2O/xt H+

(2) oxi hóa, ví dụ bằng CuO

(3) tác dụng với clo, ở 4500C

(4) thủy phân trong môi trường bazơ

(5) oxi hóa, ví dụ bằng CuO

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 213 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 4 trang 212 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 212 SGK Hóa học 11

Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 8 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 9 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 11

Bài tập 46.1 trang 73 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.2 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.3 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.4 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.5 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.6 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.7 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.8 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.9 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.10 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.11 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.12 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.13 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.14 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.15 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.16 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.17 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 146 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 11 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 12 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 259 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 260 SGK nâng cao Hóa học 11

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON