ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 213 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 213 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

\(\begin{matrix} CH_{2}=CH-CH_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ (1) \ } CH_{3}-CH(OH)-CH_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ (2) \ } \ \\ \ \\ \downarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{3}-C-CH_{3} \\ ^\parallel \\ O \end{matrix}\)

\(CH_{2}=CH-CH_{2}-Cl \xrightarrow[ \ ]{ \ (4) \ } CH_{2}=CH-CH_{2}-OH\) \(\xrightarrow[ \ ]{ \ (5) \ } CH_{2}=CH-CHO\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

+ Các điều kiện phản ứng

(1) Cộng H2O/xt H+

(2) oxi hóa, ví dụ bằng CuO

(3) tác dụng với clo, ở 4500C

(4) thủy phân trong môi trường bazơ

(5) oxi hóa, ví dụ bằng CuO

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 213 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1