YOMEDIA
NONE

Hoá học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Nội dung bài học Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học; Số electron lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của các nguyên tố thuộc nhóm A. Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố với vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sự biến đổi cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

 • Cấu hình electron ngoài cùng của các nguyên tố trong cùng một nhóm được lặp đi lặp lại biến đổi tuần hoàn.
 • Số thứ tự của nhóm A bằng số electron ở lớp ngoài cùng (số electron hóa trị)

 • Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần, chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.

1.2. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A

1.2.1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm A.

 • Trong cung một nhóm A nguyên tử của các nguyên tố có cùng số electron ở lớp ngoài cùng (số electron hóa trị)
 • nsanpb     ( 1  ≤  a  ≤ 2 ; 0 ≤  b  ≤ 6)

 • Số electron hóa trị =   a + b

 • Electron hóa trị của các nguyên tố nhóm IA và IIA thuộc phân lớp s nên là các nguyên tố s

 • Electron hóa trị của các nguyên tố nhóm IIIA và VIIIA thuộc phân lớp p nên là các nguyên tố p

1.2.2. Một số nhóm A tiêu biểu

Nhóm VIIIA (Nhóm khí hiếm)

 • Có 8 electron lớp ngoài cùng.
 • Cấu hình electron lớp ngoài cùng ns2np6
 • Không tham gia phản ứng hóa học.

Nhóm IA là nhóm kim loại kiềm

 • Cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns1 ⇒ có 1 electron ở lớp ngoài cùng có khuynh hướng mất 1 electron để đạt cấu hình khí hiếm.
 • Phương trình hóa học:

4Na   +     O2  →   2Na2O

2Na     +   2H2O  →  NaOH + H2

2Na    +    Cl2  →   2NaCl

Nhóm VIIA (Nhóm halogen)

 • Cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2np5
 • Có 7 electron ở lớp ngoài cùng có khuynh hướng nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình khí hiếm.
 • Các nguyên tử halogen có khuynh hướng thu thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Halogen có hóa trị 1.
 • Ở dạng đơn chất phân tử halogen gồm hai nguyên tử: F2, Cl2, Br2, I2. Đó là những phi kim điển hình (At là nguyên tố phóng xạ).
 • Phân tử gồm hai nguyên tử: F2 , Cl2 , Br2 , I2
 • Phản ứng với kim loại tạo muối:

2Al   +    3Cl2 → 2AlCl3

2K    +    Br2   → KBr

 • Phản ứng với hiđro:

Cl2    +    H2  →   2HCl

2. Luyện tập Bài 8 Hóa học 10

Sau bài học cần nắm:

 • Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
 • Mối quan hệ giữa cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố với vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

2.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 8 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 10 Bài 8.

Bài tập 1 trang 41 SGK Hóa học 10

Bài tập 2 trang 41 SGK Hóa học 10

Bài tập 3 trang 41 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 41 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 41 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 41 SGK Hóa học 10

Bài tập 7 trang 41 SGK Hóa học 10

Bài tập 8.1 trang 19 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.2 trang 19 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.3 trang 19 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.4 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.5 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.6 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.7 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.8 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.9 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.10 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.11 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.12 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.13 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.14 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.15 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.17 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

3. Hỏi đáp về Bài 8 chương 2 Hóa học 10

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF