YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8.14 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.14 trang 21 SBT Hóa học 10

Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc . nhóm VIIA: flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At).

Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên và từ đó cho biết đặc điểm về tính chất của các nguyên tố tương ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.14

F: 2s22p5;

Cl: 3s23p5;

Br: 4s24p5;

I: 5s25p5;

At: 6s26p5

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm VIIA có 7 electron ở lớp ngoài cùng với cấu hình ns2sp5

Vì chỉ kém khí hiếm đứng sau 1 electron nên trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có khuynh hướng thu thêm 1 electron để đạt được cấu hình vững bền của các khí hiếm đứng sau. Do đó, trong các hợp chất với nguyên tố kim loại, các nguyên tố thuộc nhóm VIIA có hoá trị 1.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.14 trang 21 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON