ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.17 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.17 trang 21 SBT Hóa học 10

Một nguyên tố có số thứ tự z = 11.

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó và từ cấu hình electron hãy cho biết nguyên tố đó thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ? Các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là gì ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.17

 
 

Ứng với Z = 11, nguyên tử có 11 electron, do đó có cấu hình electron: 1s22s22p63s1

Nguyên tử có 3 lớp electron (lớp K, L, M), vậy nguyên tố đó thuộc chu kì 3. Lớp ngoài cùng có 1 electron, vậy nguyên tố đó thuộc nhóm IA. Các nguyên tố thuộc nhóm này (trừ hiđro) có tên chung là các kim loại kiềm.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.17 trang 21 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất ?

  A.I                            

  B.Cl                       

  C.F                               

  D.Br

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Bo bo

  Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 56,34%. Nguyên tử khối của X là

  A.14                      

  B.31                        

  C.32                        

  D.52

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1