YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8.13 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.13 trang 21 SBT Hóa học 10

Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IA (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).

Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên và từ đó cho biết đặc điểm về tính chất của các nguyên tố tương ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.13

H: 1s1

Li: 2s1

Na: 3s1

K: 4s1

Rb: 5s1

Cs: 6s1

Fr:7s1

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm IA chỉ có 1 electron ở lớp ngoài cùng trên phân lớp s (ns1). Trừ hiđro, còn các nguyên tố khác đều có tên là kim loại kiềm. Vì chỉ có 1 electron ở lớp ngoài cùng nên trong các phản ứng hoá học, nguyên tử của các kim loại kiềm có khuynh hướng nhường đi 1 electron để đạt được cấu hình vững bền của các khí hiếm đứng trước. Do đó, các kim loại kiềm chỉ có hoá trị 1.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.13 trang 21 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON