ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 8 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 8 về Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Chu kỳ 2, nhóm VA
  • B. Chu kỳ 2, nhóm VIIA
  • C. Chu kỳ 3, nhóm VII A
  • D. Chu kỳ 3, nhóm VA
  • A. 1s2 2p6 3s2 3p5.
  • B. 1s2 2s2 2p6 3s3 3p2.
  • C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.
  • D. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p4 .
   
   
  • A. Số lớp electron.
  • B. Số electron ở vỏ nguyên tử.
  • C. Khối lượng nguyên tử.
  • D. Số electron ở lớp ngoài cùng.
  • A. M
  • B. N
  • C. P
  • D. Q
  • A. M
  • B. N
  • C. P
  • D. Q
 • Câu 6:

  Cho nguyên tử các nguyên tố X1, X2, X3, X4, X5, X6 lần lượt có cấu hình electron như sau:

  X1: 1s22s22p63s2

  X2: 1s22s22p63s23p64s1

  X3: 1s22s22p63s23p64s2

  X4: 1s22s22p63s23p5

  X5: 1s22s22p63s23p63d64s2

  X6: 1s22s22p63s23p4

  Các nguyên tố cùng một chu kì là:

  • A.

   X1, X3, X6

  • B.

   X2, X3, X5

  • C.

   X1, X2, X6

  • D. X3, X4
 • Câu 7:

  Nguyên tử nguyên tố X có tổng electron ở phân lớp d bằng 6. Vị trí của X trong tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

  • A. Ô 24, chu kì 4 nhóm VIB
  • B. Ô 29, chu kì 4 nhóm IB
  • C. Ô 26, chu kì 4 nhóm VIIIB
  • D. Ô 19, chu kì 4 nhóm IA
 • Câu 8:

  Nguyên tố X có tổng số proton, nơtron, electron là 13. Vậy X thuộc :

  • A. Chu kì 2, nhóm IIIA.
  • B. Chu kì 3, nhóm IIA.
  • C. Chu kì 2, nhóm IIA.
  • D. Chu kì 3, nhóm IVA.
 • Câu 9:

  Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn?

  • A. 9, 11, 13   
  • B. 3, 11, 19
  • C. 17, 18, 19   
  • D. 20, 22, 24
 • Câu 10:

  Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây bao goomg các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn?

  • A. 2, 10    
  • B. 7, 17
  • C. 18, 26   
  • D. 5, 15
 • Câu 11:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Trong một chu kì, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố biến thiên tuần hoàn.
  • B. Trong một chu kì, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố tăng dần.
  • C. Trong một chu kì, do số proton trong hạt nhân nguyên tử các nguyên tố tăng dần nên khối lượng nguyên tử tăng dần.
  • D. Trong một chu kì ngắn, số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố tăng dần.
 • Câu 12:

  Nguyên tố có cấu hình electron hóa trị 4d25s2 ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn?

  • A. chu kì 4, nhóm VB.
  • B. chu kì 4, nhóm IIA.
  • C. chu kì 5, nhóm IIA.
  • D. chu kì 5, nhóm IVB.
 

 

YOMEDIA
1=>1