YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng với vừa hết 800ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là:

  • A. 0,1    
  • B. 0,2     
  • C. 0,25          
  • D. 0,15

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l} X\left\{ \begin{array}{l} Glu{\rm{ N}}{{\rm{H}}_2}{C_3}{H_5}{\left( {COOH} \right)_2}:x{\rm{ }}mol\\ Lys{\rm{ }}{\left( {N{H_2}} \right)_2}{C_5}{H_9}COOH:y{\rm{ mol}} \end{array} \right. \to Y \to \left\{ \begin{array}{l} {\rm{N}}{{\rm{H}}_2}{C_3}{H_5}{\left( {COONa} \right)_2}\\ {\left( {N{H_2}} \right)_2}{C_5}{H_9}COONa\\ NaCl:0,4mol \end{array} \right.\\ \left\{ \begin{array}{l} x + y = 0,3\\ 2x + y + 0,4 = 0,8 \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} x = 0,1\\ y = 0,2 \end{array} \right. \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA