AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau:

  \(\begin{array}{l} \left( 1 \right)Glucozo \to 2{X_1} + 2C{O_2};\\ \left( 2 \right){X_1} + {X_2} \to {X_3} + {H_2}O\\ \left( 3 \right)Y\left( {{C_2}{H_{12}}{O_4}} \right) + 2{H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {X_1} + {X_2} + {X_4}\\ \left( 4 \right){X_1} + {O_2} \to {X_4} + {H_2}O \end{array}\)                                           

  Biết các phản ứng trên đều xảy ra theo đúng tỉ lệ mol. Phát biểu sai là:

  • A. X3 là hợp chất hữu cơ tạp chức. 
  • B. Nhiệt độ sôi của X4 cao hơn của X1
  • C. Phân tử X2 có 6 nguyên tử hiđro. 
  • D. Hợp chất Y có 3 đồng phần cấu tạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (1). C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

  → X1 là C2H5OH

  (4). C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

  → X4 là CH3COOH

  (3). C7H12O4 + 2H2O ↔ C2H5OH + X2 + CH3COOH

  → X2 là HOOC-C2H4-OH

  (2). C2H5OH + HOOC-C2H4-OH → C2H5OOC-C2H4-OH + H2O

  → X3: C2H5OOC-C2H4-OH

  → X3 tạp chức; X2 có 6 H; Nhiệt độ sôi của CH3COOH > C2H5OH và Y có 2 đồng phân cấu tạo

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA