AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh như sau: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 + 2813 kJ.Trung bình một phút, mỗi cm2 bề mặt trái đất cần nhận được khoảng năng lượng mặt trời là bao nhiêu Calo để trong 22 giờ 26 phút 10 lá xanh với diện tích mỗi lá là 10 cm2 tạo ra được 1,8 gam glucozơ. Biết năng lượng mặt trời chỉ sử dụng 10 % vào phản ứng tổng hợp glucozơ (biết: 1 cal = 4,19 J):

  • A. 0,5cal        
  • B. 0,48cal    
  • C. 5cal        
  • D. 0,05cal

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   \({n_{glucozo}} = 0,01mol \to N{L_{LT}} = 2813.0,01 = 28,13kJ = 6720,34Cal\)

  Thực tế cần:  \(NL = \frac{{6720,34}}{{10\% }} = 67203,4Cal\)

  Mỗi cm2 cần nhận \(\frac{{67203,4}}{{10.10.\left( {22.60 + 26} \right)}} = 0,5Cal\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>