ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở, Z là ancol no, T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm hai muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam, đồng thời thu được 5,824 lít khí H (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 15,68 lít O2 (đktc), thu được CO2, Na2CO và 7,2 gam H2O. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 26,44%      
  • B. 50,88%  
  • C. 48,88%       
  • D. 33,99%
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  T là este 2 chức, mạch hở, tạo từ 2 axit và 1 ancol nên các axit này đều là đơn chức và ancol 2 chức.

  Đặt Z là R(OH)2 \( \to {n_Z} = {n_{{H_2}}} = 0,26\) 

  Khối lượng tăng là khối lượng của RO2 bị hấp thụ  

  \(\to 0,26(R + 32) = 19,24 \to R = 42\)thỏa mãn Z là C3H6(OH)2.

  Muối có dạng RCOONa 0,4 mol

  \( \to {n_{{H_2}O}} = 0,4 \to \overline H = 2\) thỏa mãn muối là HCOONa 0,2 mol và CxH3COONa 0,2 mol

  \(\to {n_{{O_2}}} = 0,2(x + 1) + 0,1 = 0,7 \to x = 2\)

  Vậy X, Y là HCOOH và CH2=CH-COOH

  →  T là HCOOC3H6OOC-CH=CH2.

  Quy đổi E thành: 

  HCOOH 0,2 mol, CH2=CH-COOH 0,2 mol, C3H6(OH)2 0,26 mol và H2O –y mol

  \(\begin{array}{l} \to {m_E} = 38,86 \to y = 0,25\\ \to {n_T} = \frac{y}{2} = 0,125 \to \% T = \frac{{0,125.158}}{{38,86}} = 50,82\% \end{array}\)

   

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 91492

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1