AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following is NOT mentioned as an example of microscopic sea life?

  • A. Coral
  • B. Shrimp 
  • C. Sponges
  • D. Starfish

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Loài nào sau đây KHÔNG được đề cập đến như là một ví dụ về sinh vật biển cực nhỏ?

  A. san hô                                                            B. tôm

  C. bọt biển                                                          D. sao biển

  Thông tin: Every spoonful of ocean water life, on the order of 100 to 100,000 bacteria cells plus assorted microscopic plants and animals, including larvae of organisms ranging from sponges and corals to starfish and clams and much more.

  Chỉ có B không được nhắc đến  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>