YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions

  Câu hỏi:

  In many places in the world, social or religious restrictions which prevent women from travelling freely.

  • A. in
  • B. religious
  • C. which
  • D. freely

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  Bỏ which

  Ở đây ta không cần dùng mệnh đề quan hệ, vì ko có vế cần bổ sung ý nghĩa

  Tạm dịch: Ở nhiều nơi trên thế giới, các hạn chế xã hội hoặc tôn giáo ngăn cản phụ nữ đi du lịch tự do.  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA