AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

  Câu hỏi:

  The leader failed to explain the cause of the problem. He did not offer any solutions.

  • A. Though the leader failed to explain the cause of the problem, he did not offer any solutions.
  • B. The leader failed to explain the cause of the problem so he did not offer any solutions.
  • C. The leader failed to explain the cause of the problem nor did he offer any solutions.
  • D. The leader failed to explain the cause of the problem because he did not offer any solutions.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Viết lại câu

  Giải thích:

  Tạm dịch: Lãnh đạo không giải thích nguyên nhân của vấn đề. Anh ta không đưa ra bất kỳ giải pháp nào.

  A. Mặc dù lãnh đạo không giải thích được nguyên nhân của vấn đề, anh ta không đưa ra bất kỳ giải pháp nào.

  B. Lãnh đạo không giải thích được nguyên nhân của vấn đề nên anh ta không đưa ra bất kỳ giải pháp nào.

  C. Lãnh đạo không giải thích được nguyên nhân của vấn đề cũng như không đưa ra bất kỳ giải pháp nào.

  D. Lãnh đạo không giải thích nguyên nhân của vấn đề bởi vì anh ta không đưa ra bất kỳ giải pháp nào.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>