AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to intricate the correct answer to each of the following questions

  Câu hỏi:

  Pumpkin seeds, ______ protein and iron, are a popular snack.

  • A. that
  • B. provide
  • C. which
  • D. which provide

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  Ở đây ta cần dùng mệnh đề quan hệ để thay thế cho danh từ phía trước => B loại

  Mệnh đề “that” không dùng sau dấu phảy => A loại

  Câu C thiếu động từ => loại

  Tạm dịch: Hạt bí ngô, cung cấp protein và sắt, là một món ăn phổ biến.  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>