YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions

  Câu hỏi:

  Organized research may discourage novel approaches and inhibit creativity, so seminal discoveries are still likely to be made by inventors in the classic individualistic tradition.

  • A. common
  • B. coherent
  • C. varied
  • D. unbiased

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  novel (a): mới lạ

  common (a): phổ biến, thông thường                 coherent (a): mạch lạc, chặt chẽ

  varied (a): khác nhau, phong phú                       unbiased (a): không thành kiến, không thiên vị

  => novel >< common

  Tạm dịch: Nghiên cứu có tổ chức có thể ngăn cản các cách tiếp cận mới và ngăn chặn sự sáng tạo, do đó các khám phá tinh túy vẫn có thể được thực hiện bởi các nhà phát minh trong truyền thống cá nhân cổ điển.  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>