YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to each of the following exchanges

  Câu hỏi:

  Interviewer: "What sort of job are you looking for?" - Curtis: "_______."

  • A. No, I don't think so. I'd really prefer something outdoors.
  • B. Oh, for me the most important is job satisfaction and I can have some work experience.
  • C. As a student, the most interesting thing about the job is working with people.
  • D. Well, I'm still in school, so I want something either in the evening or on the weekend.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

  Tạm dịch: Người phỏng vấn: "Bạn đang tìm kiếm loại công việc gì?" - Curtis: "_______."

  A. Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi thực sự thích thứ gì đó ngoài trời.

  B. Ồ, đối với tôi, điều quan trọng nhất là sự hài lòng công việc và tôi có thể có một số kinh nghiệm làm việc.

  C. Là một sinh viên, điều thú vị nhất về công việc là làm việc với mọi người.

  D. Ừm, tôi vẫn đang đi học, vì vậy tôi muốn làm cái gì đó vào buổi tối hoặc cuối tuần.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA