AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions

  Câu hỏi:

  A living cell is a marvel of detailed and complex structure.

  • A. magnification
  • B. invention
  • C. swiftness
  • D. wonder

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  marvel (n): điều kỳ diệu

  magnification (n): sự phóng to                           invention (n): sự phát minh

  swiftness (n): sự nhanh, sự mau lẹ                     wonder (n): điều kỳ diệu; kỳ quan

  => marvel = wonder

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>