YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  We are _______ football, now.

  • A. play
  • B. playing
  • C. watch
  • D. watches

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dấu hiệu: now => thì hiện tại tiếp diễn (diễn tả một hành động đang diễn ra)

  Cấu trúc: S + be (is/are/am) + V-ing

  ⇒ We are playing football, now.

  Dịch: Hiện tại, chúng tôi đang chơi bóng đá.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374831

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF