YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: expensive, opposite, those, noisy

  • A. expensive
  • B. opposite
  • C. those
  • D. noisy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. expensive /ɪkˈspen.sɪv/

  B. opposite /ˈɒp.ə.zɪt/

  C. those /ðəʊz/

  D. noisy /nɔɪz/

  Phần gạch chân đáp án A phát âm là /s/

  Các đáp án còn lại phát âm là /z/

  Chọn A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374776

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON