YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: teens, see, coffee, street

  • A. teens
  • B. see
  • C. coffee
  • D. street

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. teens /tiːnz/

  B. see /siː/

  C. coffee /ˈkɒf.i/

  D. street /striːt/

  Phần gạch chân đáp án C phát âm là /i/

  Các đáp án còn lại phát âm là /i:/

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374780

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON