YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the correct answers

  Câu hỏi:

  The English Speaking test was ....... than I thought it would be.

  • A. the easier
  • B. more easy
  • C. easiest
  • D. easier

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  The English Speaking test was easier than I thought it would be.

  Cấu trúc so sánh hơn: S1 + be + Adj ngắn hơn + -er + than + S2

  Dịch: Bài kiểm tra Nói Tiếng Anh dễ hơn tôi nghĩ.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374813

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF