YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: quickly, historic, city, arrive

  • A. quickly
  • B. historic
  • C. city
  • D. arrive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. quickly /ˈkwɪk.li/

  B. historic /hɪˈstɒr.ɪk/

  C. city /ˈsɪt.i/

  D. arrive /əˈraɪv/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /aɪ/

  Các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 374782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF