YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

  Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: ideal, cinema, exciting, difficult

  • A. ideal
  • B. cinema
  • C. exciting
  • D. difficult

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. ideal /aɪˈdɪəl/

  B. cinema /ˈsɪn.ə.mə/

  C. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

  D. difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/

  Phần gạch chân đáp án A phát âm là /aɪ/

  Các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

  Chọn A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374774

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON