YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others: evening, convenient, exciting, eve

  • A. evening
  • B. convenient
  • C. exciting
  • D. eve

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. evening /ˈiːv.nɪŋ/

  B. convenient /kənˈviː.ni.ənt/

  C. exciting /ɪkˈsaɪt/

  D. eve /iːv/

  Phần gạch chân đáp án C phát âm là /ɪ/

  Các đáp án còn lại phát âm là /i:/

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 374778

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON