AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là 1,35 mm và 2,25 mm. Tại hai điểm gần nhau nhất trên màn là M và N thì các vân tối của hai bức xạ trùng nhau. Tính MN 

  • A.  3,375 (mm)              
  • B. 4,375 (mm)            
  • C. 6,75 (mm)          
  • D. 3,2 (mm)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Vân tối trùng nhau nên \({k_1}{i_1} = {k_2}{i_2} \Leftrightarrow 1,35{k_1} = 2,25{k_2} \to 3{k_1} = 5{k_2}\)

  + Khoảng vân tối trùng nhau chính bằng khoảng vân sáng trùng nhau mà M, N là 2 điểm gần nhau nhất nên sẽ ứng với  \({k_1} = 5\) và  \({k_1} = 10\)

  → \(MN = 10{i_1} - 5{i_1} = 6,75\) mm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>