AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phản ứng 4Be9 + γ→2.α + 0n1 có thể xảy ra, lượng tử γ phải có năng lượng tối thiểu là bao nhiêu? Cho biết, hạt nhân Be đứng yên, mBe = 9,01218u; mα = 4,0026u; mn = 1,0087u; 1uc2 =  931,5 MeV. 

  • A. 2,53 MeV.          
  • B. 1,44 MeV.  
  • C.  1,75 MeV.           
  • D. 1,6 MeV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Năng lượng tối thiểu của g chính bằng năng lượng mà phản ứng thu vào nên:

  \(\varepsilon  = \left( {2{m_\alpha } + {m_n} - {m_{Be}}} \right).{c^2} = \left( {2.4,0026 + 1,0087 - 9,01218} \right).931,5 = 1,6\) MeV

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>