AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở trạng thái cơ bản electron trong nguyên tử Hidro chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính r0 = 5,3.10–11 (m). Cường độ dòng điện do chuyển động trên quỹ đạo K và L gây ra lần lượt là I1 và I2. Chọn phương án đúng. 

  • A. I1 = 16I2.            
  • B.  I1 = 2I2.                
  • C.  I1 = 8I2.              
  • D.  I1 = 4I2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + \(i = \frac{e}{T} = \frac{{e.\omega }}{{2\pi }}\)  . Mà ta lại có:  \({f_d} = {f_{hd}} \Leftrightarrow k\frac{{{e^2}}}{{r_0^2}} = m{\omega ^2}.{r_0} \to \omega  = \sqrt {\frac{{k{e^2}}}{{mr_0^3}}} \)

  + Mặc khác  \(r = {n^2}.{r_0}\)

  + Với quỹ đạo K thì  n=1 → \({i_K} = \frac{e}{{2\pi }}.\sqrt {\frac{{k{e^2}}}{{mr_0^3}}} \)

  + Với quỹ đạo L thì n=2 → \({i_M} = \frac{e}{{2\pi }}.\sqrt {\frac{{k{e^2}}}{{m.{{\left( {4{r_0}} \right)}^3}}}} \)

  →  \(\frac{{{i_K}}}{{{i_M}}} = \frac{{{I_1}}}{{{I_2}}} = \sqrt {\frac{{{{\left( {4{r_0}} \right)}^3}}}{{r_0^3}}}  = 8\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>