ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trieste A mạch hở tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đơn chức X,Y,Z. Đốt cháy hoàn toàn a mol A thu được b mol CO2 và d mol H2O. Biết b=d+5a và  a mol A phản ứng vừa đủ với 72 gam Br2( trong dung dịch), thu được 110,1 gam sản phẩm hữu cơ. Cho a mol A phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x là:

  • A. 50,5
  • B. 48,5
  • C. 47,5
  • D. 49,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do b-d=5a => \({n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} = 5{n_A}\)

  =>Số liên kết pi trong A=5+1=6

  =>Số liên kết pi trong gốc hidrocacbon = 6-3=3

  =>\(\Rightarrow {n_{B{r_2}}} = 3{n_A}{\rm{      }} \Rightarrow {n_A} = 0,15(mol)\)

  =>\(\Rightarrow {m_A} = {m_{sp}} - {m_{B{r_2}}} = 38,1(gam)\)

  Khi A phản ứng với KOH => \(\begin{array}{l}
  {n_{KOH}} = 3{n_A} = 0,45(mol)\\
  {n_{glixerol}} = 0,15(mol) = {n_A}
  \end{array}\)

  Bảo toàn khối lượng: mmuối = mA + mKOH - mglixerol = 49,5 (gam)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON