AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 110,75 gam một triglixerit trong môi trường axit, thu được 11,5 gam glixerol và hỗn hợp hai axit hữu cơ X, Y trong đó mX : mY > 2. Axit X và Y lần lượt là

  • A. C17H35COOH và C17H31COOH.
  • B. C17H35COOH và C17H33COOH.
  • C. C17H35COOH và C15H31COOH. 
  • D. C17H31COOH và C15H31COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  n chất béo = nC3H5(OH)3 = 0,125

  → M chất béo = 886

  → Chất béo là (C17H35COO)2(C17H31COO)C3H5

  → Các axit C17H35COOH và C17H31COOH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>