AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Thủy phân etyl axetat thu được etanol. 
  • B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất lỏng.
  • C. Triolein phản ứng được với nước brôm. 
  • D. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>