AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Đipeptit Gly-Ala có hai liên kết peptit.
  (b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.
  (c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.
  (d) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
  (e) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch Br2.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các phát biểu đúng là: (c), (d), (e).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>