AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng xã hội là? 

  • A. Sự biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội
  • B. Việc lật đổ một chế độ chính trị đã lỗi thời, thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn
  • C. Sự thay đổi về hình thái kinh tế - xã hội
  • D. Cả 3 câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>