ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Quan điểm tiến bộ và cách mạng nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề con người là?

  • A. Giải thích được nguồn gốc tự nhiên và xã hội của con người dưới ánh sáng khoa học
  • B. Mô tả được quá trình hoạt động sống và lao động sản xuất của con người theo tinh thần của chủ nghĩa duy vật.
  • C. Đưa ra được học thuyết cách mạng và triệt để về đấu tranh giải phóng con người.
  • D. Giải thích được một cách khoa học nguồn gốc của ý thức của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE