AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phép lai nào sau đây cho kết quả ở con lai đồng tính?

  • A. Aa    x    aa
  • B. AA   x    aa
  • C. Aa  x   Aa
  • D. Cả a, b và c đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kết quả của phép lai: AA x aa tạo ra con lai có kiểu gen Aa đồng tính trạng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>