• Câu hỏi:

  Các nuclêotit trên phân tử ADN liên kết theo NTBS là trường hợp nào sau đây là đúng:

  • A. A – T, G – X
  • B. A – G, T – X
  • C. A – X, G – T
  • D. X – A, T – G

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro.

  G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC