AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới dây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chịến tranh thế giới thứ hai? 

  • A. Diễn ra liên tục, sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau.
  • B.  Bùng nổ sớm nhất và phát triển mạnh tại khu vực Nam Phi.
  • C. Xóa bỏ được hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới.
  • D. Đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của các chính đảng vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>