AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {\left( {\frac{4}{{2017}}} \right)^{{e^{3x}} - \left( {m - 1} \right){e^x} + 1}}\). Tìm \(m\) để hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {1;\,2} \right)\).

  • A. \(3{e^3} + 1 \le m < 3{e^4} + 1\).
  • B. \(m \ge 3{e^4} + 1\).
  • C. \(3{e^2} + 1 \le m \le 3{e^3} + 1\).
  • D. \(m < 3{e^2} + 1\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ·\(y' = {\left( {\frac{4}{{2017}}} \right)^{{e^{3x}} - \left( {m - 1} \right){e^x} + 1}}.\ln \left( {\frac{4}{{2017}}} \right).{\left( {{e^{3x}} - \left( {m - 1} \right){e^x} + 1} \right)^\prime }\)=\(y' = {\left( {\frac{4}{{2017}}} \right)^{{e^{3x}} - \left( {m - 1} \right){e^x} + 1}}.\ln \left( {\frac{4}{{2017}}} \right).\left( {3{e^{3x}} - \left( {m - 1} \right){e^x}} \right)\)

  ·Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {1;\,2} \right)\) Û

  \(y' = {\left( {\frac{4}{{2017}}} \right)^{{e^{3x}} - \left( {m - 1} \right){e^x} + 1}}.\ln \left( {\frac{4}{{2017}}} \right).\left( {3{e^{3x}} - \left( {m - 1} \right){e^x}} \right) \ge 0,\,\forall x \in \left( {1;\,2} \right)\)(*), mà \(\left\{ \begin{array}{l}{\left( {\frac{4}{{2017}}} \right)^{{e^{3x}} - \left( {m - 1} \right){e^x} + 1}} > 0\,,\,\forall x \in \mathbb{R}\\\ln \left( {\frac{4}{{2017}}} \right) < 0\end{array} \right.\). Nên (*) Û \(3{e^{3x}} - \left( {m - 1} \right){e^x} \le 0,\,\forall x \in \left( {1;\,2} \right)\) Û \(3{e^{2x}} + 1 \le m,\,\forall x \in \left( {1;\,2} \right)\)

  · Đặt \(g\left( x \right) = 3{e^{2x}} + 1\,,\,\forall x \in \left( {1;\,2} \right)\), \(g\left( x \right) = 3{e^{2x}}.2 > 0\,,\,\forall x \in \left( {1;\,2} \right)\)

  Vậy (*) xảy ra khi \(m \ge g\left( 2 \right)\) Û \(m \ge 3{e^4} + 1\).

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>